Agenda algemene ledenvergadering

20 november, aanvang 16:00

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Notulen, 5 maart 2021

4. Ingekomen stukken

5. Mededelingen bestuur

    - Herdenking overleden leden

    - Bestuurssamenstelling

    - Aanpassing frequentie vergaderingen

    - Parkeerbeleid Egmond aan Zee

6. Mededelingen commissies

7. Rondvraag

8. Sluiting

3836968_879543 3836968_879543